-Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με κίνδυνο του αγοραστή.

-Σας ενημερώνουμε ότι βάση του Ν.2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το νόμο.

-Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν,αρμόδια ορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια.

-Η εξόφληση του τιμολογίου αποδεικνύεται μόνο με απόδειξη είσπραξης της εταιρίας μας.

-Τα προϊόντα ανήκουν στην εταιρία έως πλήρους εξόφλησης του τιμολογίου.

Εγγραφή νέου χρήστη